Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Bestuur & Toezicht

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur geeft, samen met een 5-koppig directieteam, leiding aan GGNet. Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Rob Jaspers

de heer Rob Jaspers,
voorzitter

Kees Lemke 

de heer Kees Lemke,
geneeskundig bestuurder

 

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het gevoerde beleid van GGNet, benoemt de Raad van Bestuur en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. In zijn toezichtvisie heeft de Raad van Toezicht uitgelegd op welke wijze hij toezicht houdt. De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen: 

  • De heer L.L. Schoots (voorzitter)
  • Mevrouw M.A.M. Adriaansens (vicevoorzitter)
  • De heer J.P.G. Nijsten (lid)
  • De heer B.P. Hidding (lid)
  • Mevrouw. R.J. Weil (lid)
  • De heer A.H. Schene (lid)

Vanwege de maatschappelijke betrokkenheid van de Raad van Toezicht en het belang dat de Raad van Toezicht hecht aan professioneel toezichthouderschap, wordt er tevens gewerkt met een leerplek. Deze leerplek is bedoeld voor jonge mensen die de ambitie hebben om toezichthouder te worden. Deze leerplek wordt op dit moment ingevuld door de heer V.G.T. van Rijswijk.

De Raad van Toezicht van GGNet is bereikbaar via e-mail. De Raad van Toezicht neemt deel aan het programma Goed Toezicht dat is vastgesteld op de ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) in november 2016. Het belangrijkste uitgangspunt van het programma Goed Toezicht is het waarborgen van de kwaliteit van toezicht in zorg en welzijn en te werken aan blijvende professionele ontwikkeling en zelfreflectie van Raden van Toezicht. De resultaten hiervan zijn openbaar en in te zien op de website van de NVTZ, zo ook die van de Raad van Toezicht van GGNet (www.nvtz.nl).

Goed bestuur (governance)

In 2017 is de nieuwe Governancecode Zorg uitgekomen (www.governancecodezorg.nl). GGNet werkt volgens deze code. De statuten van GGNet worden op dit moment aangepast aan de nieuwe code. In het reglement Raad van Toezicht en het reglement Raad van Bestuur worden in lijn met de Governancecode en de statuten de werkwijze, taken en bevoegdheden en de wijze van besluitvorming van de Raad van Toezicht respectievelijk de Raad van Bestuur vastgelegd. Actualisatie van de reglementen naar aanleiding van de nieuwe toezichtvisie van de Raad van Toezicht en de Governancecode is gaande.
Conform de Governancecode is een richtlijn Onkostenvergoeding en geschenken Raad van Bestuur vastgesteld.
GGNet werkt met een klokkenluidersregeling.

NB: Belanghebbenden die op enigerlei wijze nadeel ondervinden van de wijze waarop GGNet de Governancecode Zorg 2017 naleeft, kunnen binnen de grenzen van het daarvoor van kracht zijnde reglement een toetsingsverzoek indienen bij de Governancecommissie Gezondheidszorg (zie www.governancecommissie.nl).

 

Over GGNet

Vind locatie

Zoek