Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Medezeggenschap en ondersteuning

GGNet kent vier officiële medezeggenschapsorganen. Dit zijn:

Daarnaast zijn er binnen en om GGNet verschillende initiatieven voor de ondersteuning van patiënten en familie. Dit zijn onder andere:

 

Centrale Cliëntenraad

De Cliëntenraad komt op voor de belangen van patiënten van heel GGNet. Als patiënt hebt u invloed op de zaken die met uw behandeling of verblijf bij GGNet te maken hebben. Voor heel GGNet komt de Cliëntenraad op voor de belangen van patiënten. Dit doet de raad door mee te denken, te praten en te beslissen over zaken die nu of in de toekomst belangrijk zijn voor GGNet. Het bestuur van GGNet kan nooit beslissingen nemen over patiëntenzaken zonder advies aan de Cliëntenraad te vragen. De raad oefent daardoor invloed uit op de kwaliteit van zorg.

Contact opnemen

De Cliëntenraad binnen GGNet is opgebouwd uit een Centrale Cliëntenraad en twee regioraden: Apeldoorn en Zutphen/ Achterhoek. De Centrale Cliëntenraad overlegt met de Raad van Bestuur, de regioraden voeren overleg met de directeuren divisies. Heeft u vragen of wilt u zelf in de Cliëntenraad participeren? Neemt u dan contact op:

Regioraad Zutphen/ Oost-Gelderland (tevens Centrale Cliëntenraad)

Bezoekadres: Gebouw De Inloop, Vordenseweg 12 in Warnsveld
Postadres: Postbus 2003, 7230 GC Warnsveld
Telefoon: 088-933 4676
E-mail: clientenraad

Regioraad Apeldoorn

Bezoekadres: Oude Bakkerij, Deventerstraat 459 in Apeldoorn
Postadres: Postbus 2003, 7230 GC Warnsveld
Telefoon: 088-933 2268
E-mail: clientenraad

Familieraad

De Familieraad van GGNet wil een stem geven aan de familieleden en andere direct betrokkenen van patiënten van GGNet. Uitgangspunt hierbij is dat zij deel uitmaken van de leefomgeving van patiënten en een wezenlijke rol (kunnen) spelen in hun herstel. Wij streven daarom naar een actieve en vanzelfsprekende betrokkenheid van familie bij de behandeling en begeleiding van patiënten.

Als pleitbezorger van de versterking van familiebetrokkenheid binnen GGNet willen wij vooral laten zien dat samenwerking (de Triade) de patiënt, de familie en ook de hulpverlener ten goede komt. De Familieraad verstuurt elke maand een nieuwsbrief. U kunt de laatste drie hier als pdf downloaden:

Tuinfeest en Zeepkistenrace 30 augustus 2017
De foto's die gemaakt zijn door fotograaf Roelof Rump, staan in dit album op zijn website.

Contact opnemen
Wilt u meer weten over de Familieraad, op de hoogte blijven van onze activiteiten, een bijeenkomst bijwonen of de nieuwsbrief ontvangen? Ook zijn we altijd op zoek naar nieuwe mensen voor de Adviesraad en het bestuur. Interesse? Neemt u contact op!
Familieraad GGNet
Bezoekadres: Vordenseweg 12, 7231 PA Warnsveld
Postadres: Postbus 2003, 7230 GC Warnsveld
Telefoon: 088-933 3150
E-mail: familieraad

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) is voortdurend op zoek naar een gezond evenwicht tussen het belang van het personeel in GGNet en het belang van de organisatie zelf. De OR is spreekbuis van de werkvloer én gesprekspartner van Raad van Bestuur. Dat is een bijzondere positie met een grote verantwoordelijkheid.

Maandelijks bespreken de OR en de werkgever in de overlegvergadering de algemene gang van zaken van de onderneming. GGNet is een organisatie die zich aan het ombouwen is tot een zelforganiserende organisatie. Dit heeft consequenties voor de OR: eerder meegenomen worden bij plannen, adviesaanvragen, instemmingsvragen en erop toezien dat medewerkers in voldoende mate bij veranderingen worden betrokken. Daarom vraagt de OR een participatie-paragraaf in alle aanvragen die inzichtelijk maakt hoe medewerkers invloed hebben kunnen uitoefenen op de plannen en de besluitvorming. 

De OR maakt gebruik van contactpersonen dwars door de organisatie heen, die de OR voeden en die geraadpleegd kunnen worden. De OR van GGNet bestaat uit 15 leden.

Contact met de OR
Telefoon: 088-933 1401 (woensdag en donderdag); 088-933 5673 (dinsdag t/m vrijdag)
E-mail: secretariaat ondernemingsraad 
Inloopspreekuur: woensdag 13.00-15.00 uur
Adres:
Ondernemingsraad GGNet
Vordenseweg 12, gebouw Engelbert Kreijnck Centrum (1e verdieping)
7231 PA Warnsveld

Stichting Vrienden van GGNet Woonzorg

Al sinds 1995 bestaat de Stichting Vrienden van GGNet Woonzorg. Deze stichting zet zich in voor alle patiënten van GGNet die langdurig aangewezen zijn op zorg (dus niet alleen voor Woonzorg). U kunt bij de stichting een aanvraag doen voor beperkte financiële steun. Het aangevraagde bedrag kan uitsluitend besteed worden aan duurzame goederen. De financiële steun bestaat uit een bijdrage van maximaal €750,-. Het bedrag is een individuele schenking, deze hoeft niet te worden terugbetaald.

Aanvraag indienen

U kunt zelf een aanvraag indienen. Omschrijf in de aanvraag kort uw huidige financiële situatie over de laatste drie maanden zoals inkomsten, uitgaven en eventuele spaartegoeden (voeg bankafschriften toe) en waarom u zelf geen geld heeft voor de activiteit of de aankoop. Geef ook aan waar de schenking aan besteed zal worden of welke goederen u wilt aanschaffen. Na het indienen van de aanvraag ontvangt u altijd een schriftelijke reactie.

Download voor meer informatie de flyer.

U kunt de aanvraag indienen bij:
Stichting Vrienden van GGNet Woonzorg
T.a.v. Hans Brusse
Vordenseweg 12
7231 PA Warnsveld
 

Dienst Geestelijke Verzorging

Geconfronteerd worden met psychiatrische problematiek van uzelf of van uw naasten, is een indringende ervaring die heel veel vragen bij u kan oproepen. Vanzelfsprekendheden vallen dan veelal weg. Voor alles wat u hierin bezighoudt - uw levens- en geloofsvragen, uw hoop of wanhoop, geloof en ongeloof, uw zoeken naar een nieuwe levensbezieling - kunt u een beroep doen op de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV).

Momenteel bestaat de Dienst Geestelijke Verzorging uit de volgende medewerkers:

  • Ferdi Keppels, telefoon: 088-933 4515
  • Jos van der Leur, telefoon: 088-933 4578
  • Jodie Ras, telefoon 088-933 5166
  • Ersoy Turhan, telefoon 06 - 15 55 67 82
  • Gerry Spekkink-Beunk, telefoon: 088-933 5166

Centraal contact

Gerry Spekkink-Beunk, coördinator DGV
Bezoekadres: Vordenseweg 12, 't Onderschoer, 7231 PA Warnsveld
Postadres: Postbus 2003, 7230 GC Warnsveld
Telefoon: 088-933 5166

Over GGNet

Vind locatie

Zoek