Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Basis ggz

Op onze locaties Apeldoorn, Zutphen, Doetinchem, Winterswijk en Zevenaar kunnen patiënten terecht voor ondersteuning vanuit de basis ggz.

Verwijzing basis ggz

Doorverwijzing naar de basis ggz is voor patiënten met lichte, matige of stabiele chronische psychische problemen of klachten. Daarbij is sprake van een DSM-stoornis. Er moet voldaan worden aan de landelijk opgestelde criteria uit het ggz-verwijsmodel voor de basis ggz (bron: Rijksoverheid.nl).

U verwijst de patiënt via Zorgdomein. Geef op de verwijzing:

 • een korte omschrijving van de problematiek;
 • een vermoeden van een DSM-classificatie;
 • een verwijzing naar de basis ggz;
 • de vermelding van uw AGB-code;
 • bij aanmelding voor een groep --> de naam en locatie van de groep.

Voor de actuele aanmeld- en behandelwachttijden kunt u kijken onder
‘Wachttijden per gemeente’.

Behandelprocedure basis ggz

Screening

Na aanmelding maakt GGNet gebruik van een triagecentrum. Daar screenen we de klachten van de patiënt. Op deze manier bekijken we of de patiënt volgens de richtlijnen inderdaad op zijn plek zal zijn binnen de basis ggz.

 1. De patiënt vult daarvoor eerst een digitale vragenlijst in.
 2. De collega’s van het triagecentrum nodigen de patiënt daarna uit voor een eerste telefonische screening.
 3. Tijdens dit telefoongesprek bespreken we met de patiënt wat de klachten zijn en hoe lang ze al bestaan.
 4. Aan het eind van het gesprek adviseren ze de patiënt of de behandeling zal starten in de basis ggz of in de specialistische ggz.
 5. Het secretariaat plant een intakegesprek op één van onze locaties.

Advies specialistische ggz

Mocht het advies niet overeenkomen met de verwijzing, dan is er een nieuwe verwijsbrief van u als verwijzer nodig. Wanneer de nieuwe brief er is, nodigen we de patiënt uit voor een intake.

Intakegesprek basis ggz

 1. Bij planning van het intakegesprek wordt tegelijkertijd de ROM-vragenlijst verstuurd naar de patiënt. Met behulp van de ROM-vragenlijst brengen we de klachten voorafgaand aan de behandeling in beeld. Tijdens het behandeltraject zal de ROM-vragenlijst vaker ingevuld worden zodat behandelaar en patiënt zicht krijgen op het effect van de behandeling.
 2. Na planning van het intakegesprek, ontvangt de patiënt een inlogcode voor de online omgeving van de basis ggz: Karify. Hier kan de patiënt algemene informatie vinden over bepaalde klachten en mailen met zijn/ haar behandelaar.
 3. Tijdens het intakegesprek brengen we de klachten, omstandigheden en persoonlijke manier van omgaan met problemen met de patiënt in kaart.
 4. Aan het einde van het intakegesprek wordt de diagnose gesteld en samen met de patiënt besproken.
 5. De behandelaar legt patiënt uit bij welke behandeling(en) patiënt baat kan hebben en hoe lang deze naar verwachting duurt. Ook wordt samen met de patiënt de eerste ROM-vragenlijst besproken en de wenselijkheid om gebruik te maken van online huiswerkopdrachten in Karify.

U ontvangt na het intakegesprek een brief met een kort verslag, tenzij patiënt hiertegen bezwaar maakt.

Behandeling basis ggz

Behandelplan

Behandelaar en patiënt stellen samen een behandelplan op. Daarin formuleren ze gezamenlijk de behandeldoelen en acties. Ook leggen ze afspraken vast over verantwoordelijkheid en regie in de behandeling.

Wijze van behandelen

Onze behandeling binnen de basis ggz is sterk gericht op eigen regie en kracht van de patiënt. De behandeling bestaat uit gestandaardiseerde, effectieve behandelprotocollen die volgens de laatste wetenschappelijke inzichten zijn samengesteld. Onze behandelaren zoeken samen met de patiënt naar een passende oplossing die snel resultaten biedt. Onze behandelingen bestaan uit een combinatie van gesprekken met een behandelaar en online opdrachten. Dit noemen we ook wel blended behandeling.

Ons zorgaanbod

 • Interventies voor alle leeftijden en culturen.
 • Psychodiagnostiek indien noodzakelijk.
 • Zorgpaden (geprotocolleerde behandelingen en KOP-model).
 • E-Health huiswerkopdrachten (onder andere psycho-educatie, registratie, oefeningen).
 • Laagdrempelige toegang tot specialistische zorg en crisisinterventie.
 • Consultatie en (deel-)behandeling door een specialist, bijvoorbeeld een psychiater.

Indien nodig, zal de behandelaar gedurende het behandeltraject telefonisch overleggen met u als huisarts, mits patiënt hier bezwaar tegen maakt.

Afsluiting

Aan het eind van de behandeling kijken behandelaar en patiënt of de behandeldoelen bereikt zijn. Ook spreken ze uit of patiënt genoeg handvatten heeft om zelf verder te kunnen. Het kan zijn dat een vervolgbehandeling nodig is. Patiënt, behandelaar en huisarts bespreken dat.

Na het laatste gesprek ontvangt de huisarts weer een brief met een kort verslag, mits patiënt hier bezwaar tegen maakt.

Ketenzorg en dienstverlening

Wij werken zowel voor de basis ggz als de specialistische ggz samen met ketenpartners in de regio. Met HOOG (huisartsenorganisatie Oost-Gelderland) zijn transmurale werkafspraken vastgelegd. Met Onze Huisartsen (regio Arnhem) is een raamovereenkomst met afspraken rondom samenwerking en kwaliteit in voorbereiding.

Daarnaast bieden we POH-ggz dienstverlening aan huisartsen en zorggroepen. Zij kunnen op deze manier gebruik maken van onze ggz-expertise. De meeste POH-ggz zijn geschoold in het bieden van preventieve groepsinterventies, waaronder 'Beter Slapen', 'Balans in je leven' en 'Leven met een chronische ziekte'. In overleg met u als huisarts bepalen we of deze worden uitgevoerd en hoe vaak.

Daarnaast kent GGNet Preventie een breed ondersteuningsaanbod voor familieleden en naasten, zowel voor kinderen als volwassenen en kinderen. Dit aanbod is toegankelijk voor familieleden van patiënten die in behandeling zijn bij GGNet. En dankzij gemeentelijke subsidies kunnen ook familie van mensen met psychiatrische problematiek die geen behandeling hebben bij GGNet gebruik maken van dit aanbod. Op deze manier bieden wij zo veel mogelijk zorg op maat, afgestemd met ketenpartners.

Vragen

Voor overleg over eventuele verwijzingen en vragen, kunt u contact opnemen met één van de behandelaren via ons secretariaat:
• e-mail: secretariaat.basisggz@ggnet.nl
• telefoonnummer: 088-933 2378

Verwijzers

Vind locatie

Zoek